Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ „Джей Ви Системс” ООД

I. Общи положения

1. Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат условията и реда, при които „Джей Ви Системс“ предоставя своите услуги в полза на крайни клиенти, доколкото не е уговорено друго посредством изрично писмено споразумение.

2. „Джей Ви Системс” е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург ЕИК 202047424 и с предмет на дейност: Продажба, монтаж и дистрибуция на Джи Пи Ес устройства и допълнителни електрически компоненти в транспортни средства, локализация на превозни средства, управление на автопаркове, както и всички други дейности и услуги, които не са изрично забранени със закон.

II. Услуги

1. Основната дейност на „Джей Ви Системс” включва продажба, монтаж и дистрибуция на GPS устройства и допълнителни електрически компоненти в транспортни средства. Настоящите ОУ уреждат и се прилагат при и по повод на доставката и предоставянето на всички услуги от портфолиото на „Джей Ви Системс”, освен ако последното не е обявило и други нарочни общи условия за доставката и предоставянето на специфичен вид или род услуги.

1.1. GPS устройство по смисъла на тези ОУ представлява електронно устройство, което използва глобалната система за позициониране (GPS), за да определи местоположението си.

1.2. Допълнителни електрически компоненти в транспортни средства по смисъла на тези ОУ представляват всякакви проводници, предпазители и накрайници, необходими при монтажа на компонентите от точка 1.1. в раздел II.

2. Предоставянaтa услуга от страна на „Джей Ви Системс” се извършва въз основа на изричен писмен договор между дружеството и клиента.

2.1. В настоящите ОУ и в съответния договор „Джей Ви Системс” се именова „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, ползвателят на услугата – „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, двамата заедно – „СТРАНИТЕ“.

2.2. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ може да бъде: физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице, което е сключило договор за услуга, предоставяна от „Джей Ви Системс”.

3. Предоставяне на GPS устройство означава продажбата на такъв вид устройство.

4. Монтаж на GPS устройство е скритото му поставяне в моторно превозно средство и свързването му към съществуващата електрическа система.

4.1. Предоставяне на GPS услуги е достъпът до събранта информация от всички монтирани GPS устройства, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е закупил. Предоставянето на посочените услуги се извършва чрез Интернет системата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е достъпна на адрес http://www./jvsys.eu//. Индивидуалният достъп до информацията и нейната конфиденциалност се гарантират посредством потребителско име и парола, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2. GPS услуги, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя са:

Активно обслужване на обект – монтиране на GPS устройство в моторно превозно средство, апаратура, машина или друго съоръжение и инсталиране на SIM карта, с цел ползване на GPS услуги;

Контрол и управление на автомобилен парк – достъп до информация за местонахождението на превозното средство, за спиране, престой, посока на движение, маршрут, пробег и скорост на движение, с цел анализ, повишаване ефективността на оперативната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и намаляване на разходите, свързани с тази дейност; задължително условие за предоставянето на тази услуга е наличието на работещи датчици в съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предоставя и друг вид услуги, съобразно потребностите и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са посочени в подписания между страните договор.

III. Срок и начало на ползване на услугите

1. Ползването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги се урежда от постигнатите договорености между СТРАНИТЕ и е предмет на сключения между тях договор. Сроковете се уреждат от договора между СТРАНИТЕ, като минималният начален срок зависи от моментните технически капацитети на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

2. Договорът за предоставяне на услуги между СТРАНИТЕ влиза в сила от датата на подписването му.

IV. Цени и начин на плащане

1. Цените на различните видове услуги се определят съобразно действащите към датата на влизане в сила на договора между СТРАНИТЕ тарифи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се вписват в сключения между СТРАНИТЕ договор.

V. Права и задължения на страните

1. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора, подписан с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да съблюдава настоящите общи условия.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да използва само предоставените SIM карти и само за получаване на съответните GPS услуги, като той няма право да ги използва и/или инсталира в друг вид устройства.

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 14 работни дни от подписване на договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави съответния обект и/или да осигури достъп до него, за да бъде извършен монтаж на устройство, като предварително е уговорил с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ място и време.

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа, когато:

- е налице промяна в собствеността на индикирания обект;

- при кражба, грабеж, погиване, унищожаване или при настъпване на друго застрахователно събитие по отношение на индикирания обект;

- при констатиране на техническа неизправност в GPS устройството;

- при констатиране на технически проблем в индикирания обект;

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно правилата за експлоатация на GPS устройсвото, както и да не нарушава неговата цялост и на гаранционният стикер на същото.

1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща дължимите суми, в размера, сроковете и условията, уговорени в подписания от СТРАНИТЕ договор.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава качествено избраните от него услуги във вида, обема и сроковете, конкретизирани в подписания от СТРАНИТЕ договор.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя избраните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги във вида, обема и сроковете, уговорени в подписания от СТРАНИТЕ договор, и с уговореното качество.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обслужване на монтираното GPS устройство, като уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка констатирана неизправност и/или невъзможност за предоставяне на съответната услуга.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на активно индикиране на посочения обект да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потребителско име и парола за системата за проследяване на превозните средства.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава, съхранява и използва данните, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора само за целите на този договор.

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прави изменения в технологията и във вида на предоставяните услуги, с цел подобряване на качеството им.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекъсва предоставянето на GPS услугите, с цел профилактика и отстраняване на повреди, за което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. Прекратяване и разваляне на договора

1. Договорът се прекратява при:

1.1. Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при липса на технологична възможност за предоставяне на съответна услуга;

1.2. При промяна в собствеността на индикирания обект, при неговото погиване или унищожаване;

1.3. По взаимно съгласие на СТРАНИТЕ, изразено писмено, след изтичане на подписания договор.

2. При просрoчване на плащането на цените за ползване на услуги с повече от 15 дни от падежа на плащането съгласно договора.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да преустанови ползването на услугите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изплащане на натрупани просрочени както и лихва за забавяне на плащането. При неизпълнение на задължението за плащане в срок от 30 дни от падежа на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие и без да дава допълнителен срок за изпълнение, като има право да претендира заплащане на натрупаните суми за цената на услугите заедно със съответната лихва за забава.

VII. Други

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря при частично или пълно неизпълнение на задълженията си, когато достъпът на SIM картата е спрян за неплатени сметки или на каквото и да е друго основание, при частична или пълна невъзможност за ползване на услугите, причинена от техническите възможности при индикирания обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или повреда в GPS устройството, която не е отстранена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определените срокове по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя едностранно настоящите Общи условия, за което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възможно най-кратък срок след промяната.

3. Ако не са обявени други общи условия, настоящите Общи условия се отнасят и прилагат съответно и за предоставянето на другите услуги от „Джей Ви Системс”.

4. Всички спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – от арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена палата в състав от трима арбитри.

5. Тези Общи условия, както и всички приложения представляват неразделна част от договора за предоставяне на GPS услуги между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. За неуредените от настоящите Общи условия случаи се прилага българското законодателство.